Üyelik Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”),

 • Bir tarafta, www.fidorento.com alan adlı internet sitesi ve bağlantılı mobil uygulamaların işleticisi olan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu “Andifli Mah. Cumhuriyet Meydanı No 18 Kaş / Antalya / TÜRKİYE” adresinde mukim Hestia Yatırım Emlak İnşaat Turizm Ticaret İhracat ve İthalat Limited Şirketi (Bundan böyle “Hestia” olarak anılacaktır) ile;
 • diğer tarafta, fidorento.com ibaresinin alan adını teşkil ettiği çevrimiçi platforma internet sitesi veya mobil cihazlara kurulan uygulamalar veya  söz konusu platforma erişime imkân sağlayan ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanıcılara sunulabilecek herhangi başka bir ara yüz türü üzerinden Sözleşme’deki şartları kabul ederek üye olan; kullanıcı (“Üye”) arasında, aşağıdaki hüküm ve koşullara göre akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de Hestia ve Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu www.fidorento.com alan adlı internet sitesinin ve bağlantılı mobil uygulamaların genel kullanım şartları, kurallar, Üye’nin faydalanma şartları ve Taraflar’ın hukuki sorumluluklarıdır.

Madde 3. Tanımlar

Site: www.fidorento.com alan adı ile yayın yapan internet sitesini ve işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden hizmetlerin Hestia tarafından sunulması için Hestia’nın işleticisi olduğu veya üçüncü kişiler tarafından işletilmesini sağladığı mobil uygulamaları.

Üye Profili: www.fidorento.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, üyelik bilgileri ve temel bilgilerden oluşan, Üye’ye özel tanıtım sayfası.

Madde 4.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • Sözleşme’nin kurulabilmesi için Üye’nin Site üzerinde talep edilen bilgileri doldurması, belirleyeceği şifreyi girmesi ve belirtilen onay/izinleri vermesi gerekmektedir. Üyelik bilgilerinde herhangi bir eksiklik olması halinde Site üzerinden üyelik bilgilerini değiştirebilir.
 • Üye,   Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, Hestia’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen veya nakden ve derhal tazmin edeceğini, Hestia’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, Site’deki Üye Profili’ne girişi için belirlenmiş olan şifreyi başka kimseye veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hestia’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Hestia’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • Üye, üyeliği süresince, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine riayet etmeyi bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 • Üye’nin Site’de gerçekleştirdiği tüm kredi kartı/banka kartı işlemleri ve onayları ilgili banka, kredi kuruluşu ve/veya ödeme hizmeti sağlayıcıları ile Üye arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmektedir. İşbu ödeme işlemlerinin herhangi biri Hestia tarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. Bu nedenle Hestia, Üye’nin kredi kartı/banka kartı şifrelerini kesinlikle görmemekte ve kaydetmemektedir.
 • Üye,  Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 • Site’de Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Hestia ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Hestia’nın Üye’nin veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Hestia, Üye’ye dair verilerin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Hestia’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.
 • Üye’nin, Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hestia’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, ihlal nedeniyle, olayın yargı alanına intikal ettirilmesi halinde, Hestia’nın Üye’ye karşı Sözleşme’ye aykırılıktan dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Hestia’nın her zaman, tek taraflı olarak, gerektiğinde, Üye’nin üyeliğini iptal etme, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Hestia’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Site’nin yazılım, tasarımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Hestia tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Hestia’nın mülkiyetinde veya izinli olarak kullanımında olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  Üye tarafından izinsiz olarak paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, çoğaltılamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz. Site’de adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri ve sınaî mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye, Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Hestia’nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Hestia’nın fikri ve sınai mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde Hestia uğradığı ve/veya ileride herhangi bir zamanda uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararların tazminini, kâr kaybı ve itibar tazminatı da dahil olmak üzere, talep edebilecektir.
 • Hestia tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet alan adı gibi birtakım bilgiler, Gizlilik Politikası’na tabi olarak toplanabilir.
 • Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai olarak güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Site’ye erişmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Hestia, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site’de kayıtlı Üye’nin bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • Hestia, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde hüküm ifade edecektir.
 • Taraflar, Hestia’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 • Hestia’nın önceden iletişim iznine sahip olması halleri saklı olmak üzere, Üye işbu Sözleşme’nin akdedilmesiyle de beraber bilgilendirme maillerinin Hestia’ya sağlamış olduğu elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye, mail ve/veya mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “mail ve/veya mesaj gönderim iptal işlemini Site üzerindeki Üye Profili’nde gerçekleştirebilecektir.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve/veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile Site’den herhangi bir haksız ve/veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve Hestia’nın bu yolla herhangi bir zarara uğraması halinde Hestia’yı zarara uğratan Üye hakkında Hestia, herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

Madde 5.Üye olma süreci

Üye olma süreci, www.fidorento.com adresinde veya bağlantılı mobil uygulamalar üzerinde yer alan formun doldurulup, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, aynen kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğun işaretlenmesi ve ‘’Ileri” veya “Kaydet ve Devam et” veya “Kaydet ve Çık” veya “Gönder veya Devam” ya da benzer anlam içeren mevcut butona basılması suretiyle tamamlanır.

Madde 6. Gizlilik

 • Hestia, Üye’nin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil yürürlükteki tüm mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Hestia, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Gizlilik Politikası metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Site’nin hizmetlerinden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak sitede yer alan Gizlilik Politikası metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası metnini inceleyebilir ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen ve açıklanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

Madde 7. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Sözleşme Üye veya Hestia tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

Madde 8.İhtilafların Halli

İşbu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda Kaş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 9.Yürürlük

Üye’nin, işbu Sözleşme’nin “Üye olma süreci” başlıklı 5. maddede tanımlandığı haliyle üye olma sürecini tamamlaması, Üye’nin Sözleşme’de ve Gizlilik Politikası’nda yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olma sürecini tamamlamasının ardından Hestia tarafından üyeliğinin doğrulanmasına yönelik olarak kendisine gönderilen iletideki adımları takip ederek üyeliğini doğrulaması sonucunda üyelik kaydının gerçekleşmesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Güvenilir Villa ve Daire Kiralama

Bizi Takip Et

Telefon

+905052973750

+905052973751

FidoRento Turizm Seyahat Acentası TÜRSAB A-10797 Belge ile Turizm Bakanlığına bağlıdır.

FidoRento sitesinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları saklıdır. İzinsiz olarak basılı veya elektronik bir ortamda kullanılamaz ya da kopyalanamaz. FidoRento sitesini kullanmakla Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılırsın.